RODO

Ochrona Danych Osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym danym, w tym informacjom zawierającym dane osobowe, jest jednym z kluczowych zadań naszej Spółki. W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować, że Spółka ITM Poland opracowała i przyjęła nową Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym w celu uzyskania standardu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe zgodnego z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa m.in. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.).

Celem naszych działań jest zagwarantowanie zgromadzonym danym osobowym, przez cały okres ich przetwarzania, charakteru poufnego wraz z zachowaniem ich integralności oraz integralności systemów informatycznych.

KONTAKT

Inspektor Danych Osobowych

Lucyna Krystek
iod.itmpoland@grupaformat.pl

Klauzula Informacyjna – rekrutacja

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest ITM Poland SA  z siedzibą w Zielonej Górze,  ul. Kostrzyńska 3.  W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w każdej chwili może wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Lucyna Krystek email: iod.itmpoland@grupaformat.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ITM Poland S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Celem naszych działań jest zagwarantowanie zgromadzonym danym osobowym, przez cały okres ich przetwarzania, charakteru poufnego wraz z zachowaniem ich integralności oraz integralności systemów informatycznych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dotycząca danych osobowych kontrahentów

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą ITM Poland S.A. siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Kostrzyńskiej 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.  W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w każdej chwili może wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Lucyna Krystek  – email: iod.itmpoland@grupaformat.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania łączącej nas  umowy oraz w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych oraz wymogów rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), jak również art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dodatkowopodstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie przez nas możliwości udowodnienia, w razie ewentualnego sporu, treści łączącej nas umowy oraz, że wykonaliśmy ją z należytą starannością. Jeśli są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem naszego klienta, dostawcy lub podwykonawcy, przetwarzamy dane osobowe, gdyż inaczej nie moglibyśmy wykonać umowy łączącej nas z Państwa firmą. Powyższe przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO). Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie dane osobowe nam niezbędne do realizacji łączącej nas umowy. Jeżeli Państwa firma udostępniła nam więcej Państwa danych, niż uważają Państwo za niezbędne za właściwe – w takim razie prosimy o skorzystanie z przysługujących Państwu praw opisanych poniżej.

Zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobę które są niezbędne i w minimalnym zakresie, przy czym możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

jeśli jesteś naszym klientem:1) numer telefonu, 2) adres poczty elektronicznej, 3) adres dostawy lub świadczenia usług; 

w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku, tj. imię i nazwisko lub nazwę albo firmę klienta oraz jego adres;

w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane klienta konieczne do wystawienia faktury w tym: a) imię i nazwisko lub nazwa klienta oraz jego adres, b) numer, za pomocą którego klient jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, c) historia zakupu klienta (data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub data otrzymania zapłaty, nazwa lub rodzaj towaru, miara i ilość dostarczonych towarów, kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; kwota należności ogółem) d) nr PESEL, e) nr NIP. − jeśli jesteś naszym dostawcą: 1) imiona i nazwiska; 2) adres poczty elektronicznej; 3) numer telefonu; 4) adres prowadzonej działalności gospodarczej; 5) nazwa firmy; 6) numer NIP.

jeśli są Państwo pracownikiem/przedstawicielem naszego klienta lub dostawcy: 1) imiona i nazwiska; 2) adres poczty elektronicznej; 3) numer telefonu;

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe). Dane mogą być również ujawnione innym naszym kontrahentom (klientom, dostawcom, podwykonawcom) w zakresie w jakim to będzie konieczne do wykonywania łączącej nas umowy. Nie wiąże się to jednak z transferem Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). W naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Państwa danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu: − obsługi systemu informatycznego, obsługi prawnej, − dostawy (kurierzy, poczta), − rachunkowości (biegły rewident), W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Pasństwa dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać minimum tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych. Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. na podstawie umowy ramowej), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy. Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci (lub Twojej firmie) jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne (np. z tytułu rękojmi lub gwarancji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie (lub Twojej firmie)

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześćdanych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Skąd posiadamy Twoje dane

Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie, chyba że jesteśpracownikiem/przedstawicielem naszych klientów, podwykonawców lub dostawców wtedy Twoje dane otrzymujemy od z Twojej firmy lub od wprost od Ciebie jeśli kontaktujesz się z nami bezpośrednio.

Profilowanie i przetwarzanie zautomatyzowane

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.