Informacje dla Akcjonariuszy

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne  wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –  „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Wobec powyższego, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informację dotyczace wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Jednocześnie informujemy, że poniżej znajduje się klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ITM Poland S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ITM Poland S.A.
ul. Kostrzyńska 3,

65-127 Zielona Góra

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000583832, NIP 973-093-34-99, Regon 080270823, Wysokość kapitału zakładowego 5 646 850,00 złotych, opłacony w wysokości 5 437 075,00 złotych, ,numer rachunku Alior Bank 63 2490 0005 0000 4520 6715 0239

Dla Akcjonariuszy

INFORMACJA W TRYBIE ART. 3311 §1 KSH

Wrocław, dnia 25 lutego 2022 roku

  

ITM POLAND S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

Kostrzyńska nr 3, 65-127 Zielona Góra

KRS 0000583832

 

INFORMACJA W TRYBIE ART. 3311 §1 KSH

 

Zarząd ITM POLAND S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 3311 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zmianami, w treści niniejszej informacji także jako „KSH”) i celem wykonania dyspozycji tego przepisu prawa, uprzejmie informuje, iż dnia 25 lutego 2022 roku Spółka wysłała do Pana Piotra Olesińskiego oraz Pani Marleny Olesińskiej wezwanie do:

  • dokonania wpłaty na akcje serii B Spółki co do nieopłaconej przez ww. osoby części wkładu za te akcje tj. kwoty 29.775 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych), plus odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, oraz;
  • dokonania wpłaty na akcje serii B Spółki co do nieopłaconego przez ww. osoby agio tj. kwoty 15.880 PLN (słownie: piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), plus odsetki ustawowe za opóźnienie, oraz;
  • dokonania wpłaty na akcje serii C Spółki co do nieopłaconej przez ww. osoby części wkładu za te akcje tj. kwoty 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), plus odsetki ustawowe za opóźnienie.

powyższe, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania, wskazując numer rachunku bankowego do dokonania wpłat.

 

W treści ww. wezwania Spółka wskazała, zawiadamiała i uprzedziła, iż w przypadku nieotrzymania ww. wpłat w całości i w ww. terminie, Spółka będzie uprawniona do wszczęcia co do ww. osób procedury, o której mowa w art. 331 KSH, jak i art. 3311 KSH tj. do podjęcia działań mających na celu pozbawienie tychże osób praw udziałowych poprzez ich wykreślenie co do akcji nieopłaconych z rejestru akcjonariuszy i wpisaniu w to miejsce Spółki.

 

W treści ww. wezwania Spółka wskazała nadto, iż niezależnie od powyższego Spółka zachowuje prawo do podjęcia innych działań wynikających z przepisów prawa.

 

za Zarząd ITM POLAND S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

      

Marcin Kosiński – Członek Zarządu

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, ITM Poland SA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583832, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5 646 850,00 PLN – opłacony w wysokości  5 437 075,00 PLN, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 973-093-34-99] (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 r. w biurze Spółki: Wrocław, ul. Ślężna 104 tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 510 012 319

Klauzula informacyjna

 zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dla akcjonariuszy ITM Poland S.A.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ITM Poland S.A.

Kim jest administrator danych?

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest ITM Poland SA  z siedzibą w Zielonej Górze,  ul. Kostrzyńska 3.  W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w każdej chwili może wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Łukasz Biernat  – email: rodo@itmpoland.pl.

Państwa dane osobowe ITM Poland S.A. pozyskała od akcjonariuszy w procesie obejmowania  emitowanych przez Spółkę akcji lub w procesie obrotu tymi akcjami,  zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577) (dalej: „KSH”).

Cel, kategorie  i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych będących akcjonariuszami spółki ITM Poland S.A. m.in. w  tym w szczególności, w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, prowadzenia Księgi Akcyjnej oraz realizacji innych wymogów prawa spoczywających na ITM Poland S.A.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres, serię i liczbę posiadanych akcji, numer rachunku bankowego, a w wypadkach wynikających z przepisów prawa: obywatelstwo, nr PESEL adres e-mail nr telefonu.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Spółki.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są Akcjonariusze ITM Poland S.A. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu z księgi. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, np. firmom prawniczym, informatycznym, księgowym,  firmom kurierskim i pocztowym, doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ITM Poland S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji oraz przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi przepisami prawa

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia uprawnień Akcjonariusza. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości egzekucji praw Akcjonariusza przez osobę, której dane dotyczą.