Telefon: 887-242-887

flagi

Polityka środowiskowa

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

„Rozwój zrównoważony to rozwój, który zapewnia realizację potrzeb obecnego pokolenia bez wywierania negatywnego wpływu na zdolność przyszłych pokoleń do zaspokojenia swoich potrzeb" - Światowa komisja do spraw Środowiska i Rozwoju (Komisja Brundtlanda), 1987

 

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Troska o zrównoważony rozwój jest znaczącą wartością naszej misji. Jesteśmy przekonani, że realizacja założeń Polityki Zrównoważonego Rozwoju dodatkowo wzmacnia naszą wiarygodność. Realizując cele gospodarcze, zawsze będziemy pamiętać o zasadzie, że naszemu rozwojowi ekonomicznemu towarzyszy rzetelna dbałość o środowisko naturalne, poszanowanie podstawowych praw człowieka, zdrowie ludzkie oraz rozwój przyszłych pokoleń.

 

POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REALIZUJEMY M.IN. POPRZEZ:


CELE ŚRODOWISKOWE:

• Zapobieganie emisji zanieczyszczeń do powietrza
• Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów
• Racjonalna gospodarka wodno - ściekowa
• Redukcja zużycia nośników energii
• Zapobieganie awariom technologicznym

 

STARANIA ŚRODOWISKOWE KONCENTRUJEMY NA:

• Redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
• Racjonalnym gospodarowaniu surowcami,
• Prowadzeniu działalności na rzecz ograniczenia i gospodarczego wykorzystania odpadów,
• Racjonalnej gospodarce wodno - ściekowej,
• Redukcji emisji spalin poprzez inteligentne zarządzanie flotą pojazdów
• Profilaktyce technologicznej,
• Dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych stosowanie nowych technik uwzględniających aspekty środowiskowe,
• Popularyzowaniu idei proekologicznych wśród naszych klientów i dostawców,
• Uwzględnianie kryteriów środowiskowych podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami
• Wspieraniu i uczestnictwie w edukacji dzieci i młodzieży.

 

POLITYKA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA

CELE:

Równość szans w zatrudnieniu Stosowanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy Trwałe relacje z kontrahentami i innymi partnerami Udział w inicjatywach lokalnych Podnoszenie wiedzy w społeczeństwie na temat zrównoważonego rozwoju

 

POWYŻSZE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ:

• Budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i uczciwości z Klientami, Udziałowcami, Pracownikami, Dostawcami,
• Zapewnianie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i zagrożeniom dla zdrowia, wynikającym z przebiegu tej pracy, poprzez maksymalne ograniczenie przyczyn zagrożenia dla życia i zdrowia, występujących na stanowisku pracy,
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby ich działania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy były świadome i odpowiedzialne,
• Zapewnienie równości szans w zatrudnieniu, procesie rozwoju zawodowego, awansowaniu, premiowaniu, wynagrodzeniu oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, Zapobieganie molestowaniu seksualnemu i innym formom dyskryminacji bezpośredniej,
• Wprowadzaniu ułatwień zapewniających godzenie życia rodzinnego z zawodowym, Popieranie i przestrzeganie praw człowieka,
• Popieranie i zaangażowanie w działania społeczności lokalnych, które mają na celu aktywne wspieranie rozwoju ekonomicznego, społecznego i edukacyjnego oraz postępu w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
• Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia wiedzy w społeczeństwie na temat zrównoważonego rozwoju,
• Nawiązywanie wzajemnie korzystnych relacji z kontrahentami, dostawcami i innymi partnerami.
• Stosowanie kryteriów środowiskowych przy podejmowaniu decyzji o nawiązywaniu czy utrzymywaniu danej współpracy.

 

NASZA POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MA CHARAKTER OTWARTY, JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNA.